Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čl. 7. i 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50, sjednici održanoj 14.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE ČLANA
NADZORNOG ODBORA "JP BH POŠTA" DOO
SARAJEVO

 

I

 

Za člana Nadzornog odbora "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo iz reda zaposlenika "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo predlaže se za imenovanje;

1.     Trakić Safet.

 

II

Imenovanje člana Nadzornog odbora koji je predložen u članu I ovog rješenja izvršit će Skupština "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 836/2012
14. maja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.