Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br." 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06} i člana 10. stav 3. Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/00, 48/01, 30/02, 38/03, 17/06 i 14/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici održanoj 22.05.2012. godine, donijela je • .

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Federalne novinske agencije, na period od četiri godine, u slijedećem sastavu:

1.     Nikola Čiča, predsjednik
2.     Emir Hadžimuratović, član
3.     Elmir Huremović, član
4.     Emil Karamatić, Član
5.     GordanaKaranjac-Ekmečić, član
6.     Zorana Pavković, član
7.     Zlatko Vukmirović, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 802/2012
22. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.