Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj; 01-02.1.2-580/12 od 23.04.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici održanoj 14.05.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 05-31-2-2043/2010 od 22.03.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 77 površine 5095 m2,
- k.č. br. 76/1 površine 1284 m2,
- k.č. br. 70/2 površine 985 m2,
- k.č. br. 80/2 površine 26 m2,
- k.č. br. 47/2 površine 1209 m2,
- k.č. br. 45/3 površine 784 m2,
- k.č. br. 44 površine 584 m2.
sve k.o. Mokrine, vlasništvo Talanga (Anto) Zorana iz Hadžića JMB 1104958171300 sa 1/3 dijela, Talanga (Anto) Dragana iz Hadžića JMB 0505959171348 sa 1/3 dijela i Lučić rod. Talanga (Anto) Katice iz Hadžića JMB 1801.954177692 sa 1/3 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i ob-javit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-435/2012
14. maja/svibnja 2012. godine 
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.