Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ' ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP. Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-11/11 A. Z. od 05.04.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije BiH, na 48. sjednici, održanoj 08.05.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine ekspro­prisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-757/10-255 od 03.02.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1979/2 k.o. Bukovica, njiva 4. klase u površini od 286 m2, upisana u zk. ul. br. 539 k.o. Bukovica, zemljišno-knjižni suvlasnici Šegrt (Jure) Jozo sa 1/2 dijela i Šegrt (Jure) .Marko sa 1/2 dijela,
- k.č. br. 2100/2 k.o. Bukovica, šuma 3. klase u površini od 932 m2, upisana u zk. ul. br. 539 k.o. Bukovica, zemljišnoknjižni suvlasnici Šegrt (Jure) Jozo sa 1/2 dijela i Šegrt (Jure) Marko sa 1/2 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-383-2/2012
08. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.