Na temelju članka 19. stavak 3.'Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra pravde, na nastavku 31. sjednice, održanom 29.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š ENJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA VOĐENJE
DRUGOSTEPENOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA
NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE
SLUŽBE

 

I

 

Za članove Povjerenstva za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenuju se;

1.    Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - predsjednik Povjerenstva
2.    Jagoda Krdžović, Federalno ministarstvo pravde - član Povjerenstva
3.    Lidija Simić, Federalno ministarstvo trgovine - član Povjerenstva
4.    Mesud Isaković, Federalno ministarstvo pravde - član Povjerenstva
5.     Štefica Matković, Federalno tužiteljstvo - Član Povjerenstva

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1470/1 1
29. prosinca/decembra 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.