Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-11/11 A.Z. od 05.04.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije BiH, na 48. sjednici, održanoj 08.05.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu ekspro­prisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-757/10-206 A od 02.08.2011. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1805/3 k.o. Kuliješ, njiva 6. klase u površini od 386 m2, upisana u zk. ul. br. 59 k.o. Kuliješ, zeimljišno-knjižno vlasništvo Bajraktarević (Mehmeda) Mehemed sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretni­na Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-383-1/2012
08. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.