Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/IO-i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-11/11 A.Z. od 05.04.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije BiH, na 48. sjednici, održanoj 08.05.2012, godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade ?a nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-757/10-271 A od 07.10.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2124/2 k.o. Kuliješ, livada 3. klase u površini od 741 m2, upisana u zk. ul. br. 686 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno   vlasništvo  Ljevak  (Stanislava) Ivica sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 2124/4 k.o. Kuliješ, livada 3. klase u površini od 457 m2, upisana u zk. ul. br. 686 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno vlasništvo Ljevak (Stanislava) Ivica sa I/l dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretni­na Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji su pot­rebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine. 3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-383/2012
08. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.