Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19, stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Rudnika mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići, broj: 4325/2012 od 03.04.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Banovići, Vlada Federacije BiH, na 48. sjednici održanoj 08.05.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu ekspropri­sanu rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Banovići, broj: 08-31 -4804/11 od 27.09.2011. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 183 k.o. Pribitkovići, njiva 5. klase u površini od 5791 m2, upisana u zk. ul. br. 252 k.o. Pribitkovići, vlasništvo Karahodžić Bajrama sina Mehmeda iz Banovića, Brezici broj 86 sa 1/1 dijela,
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Banovići obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-376/2012
08. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.