Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici održanoj 14.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
PREGOVORE SA PREDSTAVNICIMA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA (MMF)

 

I

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje Pregova­rački tim za pregovore sa predstavnicima MMF-a, u slijedećem sastavu:

1.     Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine
2.     Ante Krajina, federalni ministar finansija
3.     Vjekoslav Čamber, federalni ministar rada i socijalne politike
4.     Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
5.     Sanjin Halimović, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta
6.     Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
7.     Haris Abaspahić, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine
8.     Goran Miraščić, savjetnik zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra prostornog uređenja
9.     Vjekoslav Domljan, savjetnik zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10.   Alija Aljović, pomoćnik federalnog ministra finansija.

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima iz tačke I ovog rješenja je da pripremi Platformu za pregovore sa predstavnicima MMF-a, te da koordinira aktivnosti u vezi sa pregovorima.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 751/2012
14. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikišić, s. r.