Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici održanoj 14.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI I IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA IZRADU PRAVILNIKA O
JEDINSTVENOM UREĐIVANJU I VOĐENJU BAZA
PODATAKA GOTOVINSKIH NAKNADA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka gotovinskih naknada u Federaciji BiH, V broj: 354/2012 od 22.03.2012. godine dopunjava se tačka I riječima:
"Dva člana komisije naknadno će imenovati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na način da će jednog člana predložiti Federalno ministarstvo financija/finansija a jednog člana Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine".

 

II

 

U tački III Rješenja riječi: "30 dana" zamjenjuju se riječima: "60 dana".

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 764/2012
14. svibnja/maja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.