Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 161. stav 2. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici održanoj 14.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA "AGENCIJE
ZA VODNO PODRUČJE SLIVOVA JADRANSKOG
MORA" MOSTAR

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar u sljedećem sastavu:

1.     Ozana Bulić, predsjednik
2.     Željko Prce, član
3.     Nezir Tanović, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 762/2012
14. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.