Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Viadi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 71. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije 'BiH", broj 46/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 49. sjednici održanoj 10.05.2012. godine, donijela

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA ZAVODA
ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, u slijedećem sastavu:
1.     Hadžić Nermin, predsjednik,
2.     Pehar Milenko, član,
3.     Vučina Zlatko, član.

 

II

 

Nadzorni odbor iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, a najviše za još jedno mandatno razdoblje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 743/2012
10. svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.