Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa Članom 159. stav 2. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 49. sjednici održanoj 10.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "AGENCIJE
ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, u slijedećem sastavu:

1.     SLAVKO STJEPIĆ, predsjednik
2.     DŽEVAD ŠKAMO, član
3.     EDVIN ŠARIĆ, član
4.     MATIJA ĆURKOVIC, član
5.     VESNA CVIJETINOV1Ć, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 728/2012
10. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.