Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 159. stav 2. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 49. sjednici, održanoj 10.05.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "AGENCIJE
ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA"
MOSTAR

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar, u slijedećem sastavu:

1.     SABIT BEGIĆ, predsjednik
2.     JELENA TRUTINA, član
3.     MIRA ĆORIĆ, član
4.     MIRKO ŠARAC, član
5.     ZEJNIL DURMO, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BIH".

 

V broj 727/2012
10. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.