Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Hadžići, zastupana po Općinskom pravobranilaštvu Općine Hadžići, broj: Rv-10-08-7/12 od 28.03.2012. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, Vlada Federacije BiH, na 48. sjednici održanoj 08.05.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije Općini Hadžići, zastupanoj po Općinskom pravobranilaštvu Općine Hadžići, ulazak u posjed prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, broj: 05-31-2-1000/2008 od 17.06.2008. godine, i to parcele:
- k.č. br.  150/4 k.o. Hadžići, u površini od 78 m2, nastala cijepanjem parcele označene kao k.č.. br. 150/1, sve upisano u k.o. Hadžići, vlasništvo Hrnjić
Edine sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-356/2012
08. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer

Nermin Nikšić, s. r.