Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.12/03 i 34/03), člana 23. stav 2. Zakona o udruženjima,! fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02) i Odluke o osnivanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/02, 13/03, 12/04, 15/05 i 38/11), na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 31. sjednici održanoj 28.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE
ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH
PITANJA PRIPADNIKA BORAČKIH POPULACIJA

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija u sastavu:

1.    Hadžović Suada, član
2.    Medić Dragana, član,
3.    Kovačević Ljiljana, član
4.    Begić Masa, član
5.    Baban Vlado, član
6.    Odžačkić Samir, član
7.    Hozić Samir, član
8.    Lukačević Muhidin, član.

 

II

 

Upravni odbor iz tačke I ovog Rješenja imenuje se na period od četiri godine.
Upravni odbor bira predsjednika iz reda svojih članova.

 

III

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1469/11
28. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.