Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povo­dom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-2479-11/12 od 22.03.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješe­njem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 48. sjednici održanoj 08.05.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-5157/10-57 od 08.03.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 907/24, u naravi autoput, površine 10536 m2, upisana u z.k.uložak br. 1209 k.o. Rakovica (z.k. stanja), odnosno k.č. br. 1374/2 k.o. Vlakovo (katastarskog stanja),
- k.č. br. 909/40, u naravi autoput, površine 29921 m2, upisana u z.k. uložak br. 1209 k.o. Rakovica (z.k. stanja), odnosno k.č. br. 1160/2 k.o. Vlakovo (katastarskog stanja),
- k.č. br. 909/44, u naravi autoput, površine 3728 m2, upisana u z.k. uložak br. 1209 k.o. Rakovica (z.k. stanja), odnosno k.č. br. 1158/2 k.o. Vlakovo (katastarskog stanja),
- k.č. br. 920/2, u naravi autoput, površine 2926 m2, upisana u z.k. uložak br. 1209 k.o. Rakovica (z.k. stanja), odnosno k.č. br. 1179/2 k.o. Vlakovo (katastarskog stanja),
- k.č. br. 659/14, u naravi autoput, površine 442 m2, upisana u z.k. uložak br. 851 k.o. Hadžići (z.k. stanja), odnosno dio k.č. br. 1174/2 k.o. Vlakovo (katastarskog stanja), zemljište prema stanju u zemljišnoj knjizi upisano kao svojina Davton export - import d.o.o. Sarajevo sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-338/2012
08. maja/svibnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.