Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 30.04.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKO POVJERENSTVO IZMEĐU BOSNE I
HERCEGOVINE I REPUBLIKE ČEŠKE

 

I

 

Venan Hadžiselimović imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo između Bosne i Hercegovine i Republike Češke, sukladno odredbama Sporazuma o ekonomskoj suradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 12/10).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 666/2012
30. travnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.