Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 30.04.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
ZAJEDNIČKU KOMISIJU IZMEĐU BOSNE I
HERCEGOVINE I REPUBLIKE ČEŠKE

 

I

Venan Hadžiselimović imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke, u skladu sa odredbama Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva industrije i trgovine Republike Češke ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj: 12/10).

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 666/2012
30. aprila 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.