Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici održanoj 23.04.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA "FILMSKI CENTAR
SARAJEVO'' D.O.O.

 

I

 

Na upražnjenu poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. imenuje se Ivan Lovrenović.

 

II

 

Član Nadzornog odbora iz tačke I ovog rješenja imenuje se do isteka mandata Nadzornog odbora imenovanog Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj: 909/08 od 29.10.2008. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/08).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 661/2012
23. aprila 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.