Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povo­dom zahtjeva korisnika izvlaštenja - izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.2-94-11/11 A.Z. od 24.02.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 05-31-757/10-255 od 03.02.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č.  br.   1979/2 k.o. Bukovica, njiva 4.  klase u površini od 286 m2, upisana u zk. ul. br. 539 k.o. Bukovica, zemljišno knjižni suvlasnici Šegrt (Jure) Jozo sa 1/2 dijela i Šegrt (Jure) Marko sa 1/2 dijela,
- k.č, br. 2100/2 k.o. Bukovica, šuma 3. klase u površini od 932 m2, upisana u zk. ul. br. 539 k.o. Bukovica, zemljišnoknjižni suvlasnici Šegrt (Jure) Jozo sa 1/2 dijela i Šegrt (Jure) Marko sa 1/2 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretni­na Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-217/2012
05. travnja/aprila 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.