Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 34. sjednici, održanoj 24.01.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA I ZAMJENIKA
PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U ZAJEDNIČKE MONITORING
KOMITETE ZA TRI PROGRAMA PREKOGRANIČNE
SARADNJE U OKVIRU IPA-e

 

I

 

1. Za predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Federa­cije Bosne i Hercegovine u Zajednički monitoring komitet za Program prekogranične saradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, imenuju se:
- Mehmed Cero, pomoćnik federalnog ministra za okoliš i turizam, za predstavnika,
- Krunoslav Šetka, stručni saradnik za selektivne obli­ke turizma i razvojne projekte u Federalnom mini­starstvu okoliša i turizma, za zamjenika predstavnika.
2.     Za predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Federa­cije Bosne i Hercegovine u Zajednički monitoring komitet za Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, imenuju se:
- Emir Raščić, šef Odsjeka za međunarodnu saradnju u Federalnom  ministarstvu poljoprivrede, vodo­privrede i šumarstva, za predstavnika,
- Dijana Bukovac, sekretar Federalnog ministarstva trgovine, za zamjenika predstavnika.
3.     Za predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Federa­cije Bosne i Hercegovine u Zajednički monitoring komitet za Program prekogranične saradnje između Republike Crne Gore i Bosne i Hercegovine, imenuju se:
- Marinko Bošnjak, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije za predstavnika,
- Tatjana Markhot, stručni savjetnik za međunarodnu saradnju u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, za zamjenika predstavnika.

 

II

 

Opću koordinaciju rada predstavnika i zamjenika pred­stavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zajedničkim monitoring komitetima za programe prekogranične saradnje sa Republikom Hrvatskom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, vršit će Haris Abaspahić, savjetnik Premijera Federacije BiH, koordinator za evropske integracije.

 

III

 

Ovim rješenjem stavlja se van snage Rješenje o imeno­vanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u zajedničke monitoring komitete za tri programa prekogranične saradnje u okviru IPA-e, broj: 528/2010 od 12.06.2010. godine.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 455/2012
24. januara/siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.