Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE ZA
KOORDINACIJU AKTIVNOSTI NA SPREČAVANJU
POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA KOJE SU
POGODILE REGION

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za koordinaciju aktivnosti na sprečavanju posljedica elementarnih nepogoda koje su pogodile region imenuje se:

l. Predrag Kurteš, federalni ministar unutrašnjih poslova

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 443/2012
05. aprila/travnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.