Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE
GRUPE ZA IZRADU DOKUMENTA "EKONOMSKA
POLITIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
PERIOD 2012-2014. GODINA"

 

1.     U tački 1. Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta   "Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012-2014.  godina", V broj: 377/2012 od 22.03.2012. godine na kraju teksta dodaje se:
"8. Marin Ivanišević, član".
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 440/2012
05. aprila/travnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.