Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-916/12 od 07.03.2012 godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-5157/10-33 od 28.12.2011. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 707/177, po kulturi šuma u površini od 2279 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 707/33, upisana u z.k. uložak br. 601 k.o. Hadžići, a što prema podacima katastarskog operata odgovara dijelu k.č. br. 662/15 k.o. Gladno Polje (katastarskog stanja), zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Boračić rod. Ljubović Mirsade sa 1/2 dijela i Boračić Edhema sin Nazifa sa 1/2 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-272-1/2012
05. aprila/travnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.