Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-916/12 od 07.03.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 45. sjednici održanoj 05.04.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-5157/10-60 od 25.01.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 907/23, u površini od 397 m2, upisana u z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
- k.č. br. 909/43, u površini od 1878 m2, upisana u z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
- k.č. br. 909/46, u površini od 283 m2, upisana u z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
- k.č. br. 909/47, U površini od 455 m2, upisana u z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
- k.č. br. 921/2, u površini od 1199 m2, upisana u z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
- k.č. br. 909/49,u površini od 276 m2, upisana u z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
- k.č. br. 1325/2, u površini od 22511 m2, upisana u z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
- k.č. br. 922/2, u površini od 789 m2, upisana u z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
- k.č. br. 922/4, u površini od 873 m2, upisana u z.k. uložak br. 2510 k.o. Rakovica (z.k. stanje),
- k.č. br. 660/44,u površini od 6030 m2, upisana u z.k. uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
- k.č. br. 660/46, u površini od 295 m2, upisana u z.k. uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
- k.č. br. 660/48, u površini od 11681 m2, upisana u z.k. uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
- k.č. br. 660/50, u površini odi 10 m2, upisana u z.k. uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
- k.č. br. 659/13, u površini od 880 m2, upisana u z.k. uložak br. 310 k.o. Hadžići (z.k. stanje),
zemljište u državnoj svojini sa upisanim nosiocem prava raspolaganja U.P.I. Zemljoradnička zadruga Ilidža sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-272/2012
05. aprila/travnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić. s. r.