Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj: 01-02.2-94-10/11 AZ od 23.02.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije BiH, na 45, sjednici održanoj 05.04.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj: 05-31-757/10-273 od 04.08.2011 godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2255 k.o. Kuliješ, stambena zgrada u površini od 103 m2, pomoćna zgrada u površini od 5 m2, dvorište u površini od 500 m2i voćnjak 2 klase u površini od 358 m2, upisana u zk.ul. br. 1126 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Tešić (Ostoje) Danica sa 1/1 dijela.
2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-226/2012
05. aprila/travnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.