Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa člankom 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imeno­vanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 31. sjednici održanoj 28.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE

 

I

 

Za predsjednika i članove Upravnog odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, privre­meno se imenuju:

1.    Meliha Rašidagić, predsjednica
2.    Mirjana Kutanjac, član
3.    Damir Džeba, član
4.    Sanjin Kodrić, član
5.    Omer Korjenić, član

 

II

 

Privremeni predsjednik i članovi Upravnog odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se na period od najviše 60 dana, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje .predsjednika i članova Upravnog odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercego­vine.

 

III

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1468/11
29. prosinca/decembra 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.