Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA ANALIZU
SPORNIH PITANJA U VEZI SA IZVRŠENJEM
UGOVORNIH OBAVEZA UGOVORNIH STRANA IZ
UGOVORA O DOKAPITALIZACIJI
ENERGOPETROLA D.D. SARAJEVO

 

I

 

U Radnu grupu imenuju se:

1.     Šuhret Fazlić, direktor Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH
2.     Inda Ažman, federalni pravobranilac
3.     Stipo Buljan, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije
4.     Petar Ivošević, pomoćnik federalnog ministra fmansija
5.     Senad Makić, pomoćnik direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH
6.     Dijana Smailagić, pomoćnik sekretara Vlade Federacije BiH

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da, u saradnji sa predstavnicima Konzorcija INA/MOL, u roku od 15 dana, Vladi Federacije BiH dostavi usaglašene stavove spornih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrola d.d. Sarajevo.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 426/2012
05. aprila/travnja 2012. godine
Sarajevo

 

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.