Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 2. Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/05 i 36/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici, održanoj 05.04.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU STRUČNOG SAVJETA AGENCIJE
ZA NADZOR OSIGURANJA U FEDERACIJI BOSNE l
HERCEGOVINE

 

I

 

U Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine imenuju se:

1.     Željko Šain, predsjednik
2.     Elvis Beganović, član
3.     Ivan Krezo, član
4.     Osman Hodžić, član
5.     Miroslav Galić, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 425/2012
05. travnja/aprila 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.