Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a na osnovu člana VI stava 2. Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/06, 51/07 i 83/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 43. sjednici, održanoj 28.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA "FONDA ZA
STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE"

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor "Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine" u sljedećem sastavu:

1. ARMIN ĆATIC, predsjednik
2. OMER KORJENIĆ, član
3. ŽELIMIR LALlĆ,član
4. BEKIR ISAKOVIĆ, član
5. MARIJANA MARKOTA, član

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 408/2012
28. marta/ožujka 2012. godine
Sarajevo

premijer
Nermin Niksič, s. r.