Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 27. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici održanoj 22.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR I
IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA
ZA STATISTIKU

 

1. U Komisiju za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za statistiku imenuju se:
- Edita Kalajdžić - sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
- Adnan Efertdić - sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja
2. Članovima Komisije iz tačke 1. ovog rješenja pripada pravo na novčanu naknadu za rad i angažovanje, u skladu sa članom 27. stav 4. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12).
3. Visina naknade iz tačke 2. ovog rješenja odredit će se posebnim rješenjem.
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 392/2012
22. marta/ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.