Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 65. stav 5. tačka c) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03,' 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici, održanoj 22.03.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA DRŽAVNE
SLUŽBE ZA ŽALBE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Đurđica Šišul, član Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine, razrješava se dužnosti, prije isteka mandata, zbog navršavanja 40 godina penzijskog staža.

 

II

 

Radni odnos po osnovu dužnosti iz tačke I ovog rješenja prestaje danom konačnosti Rješenja o prestanku radnog odnosa, broj: 03/05-34-1210/2011 od 22.12.2011. godine, koje je donijela Komisija za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 387/2012
22. marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.