Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), na prijedlog federalnog ministra financija/finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 42. sjednici, održanoj 22.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
SARAJEVO OSIGURANJA D.D. SARAJEVO

 

I

 

Za člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo imenuje se:
l. Midhat Kulo

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 379/2012
22. ožujka/marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.