Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i članka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici održanoj 22.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RAVNATELJA
FEDERALNOG ZAVODA ZA UPOŠLJAVANJE

 

I

 

Za ravnatelja Federalnog zavoda za upošljavanje na period od četiri (4) godine imenuje se KENAN REŠO.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 378/2012
22. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.