Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici održanoj 22.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje na period od četiri (4) godine imenuje se KENAN REŠO.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 378/2012
22. marta 2012. godine
Sarajevo

Prmijer
Nermin Nikšić, s. r.