Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 5. st. 1.,  2., 3. i 4. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne Hercegovine, na 43. sjednici, održanoj 28.03.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA
FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Imenuje se Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na period od dvije (2) godine, u sastavu:

1.     Ivo Rozić, predsjedavajući;
2.     Faruk Salčinović, član;
3.     Nasef Milanović, član;
4.     Safet Husanović, član;
5.     Mirsad Kaljiković, član;
6.      Sedina Obuća, član;
7.      Spaho Almir, član; 
8.     Ana Zadro, član;
9.     Omer Omerefendić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 398/2012
28. marta/ožujka .2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.