Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 30. Zakona o federalnom pravobranilaštvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95,12/98 i 61/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 31. sjednice, održanog 29.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU FEDERALNOG PRAVOBRANIOCA

 

I

 

August Jančik, razrješava se dužnosti federalnog pravobranioca, zbog ispunjavanja uslova za odlazak u penziju, sa danom 31.12.2011. godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj l467/11

29. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.