Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. stav (5) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici održanoj 22.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Dragan Vikić, razrješava se dužnosti predsjednika Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, zbog prestanka radnog odnosa.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 380/2012
22. marta/ožujka 2012. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.