Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici, održanoj 22.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
DOKUMENTA "EKONOMSKA POLITIKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD
2012-2014. GODINA

 

1.     Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje Radnu grupu za izradu dokumenta "Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012 - 2014. godina", u sljedećem sastavu:

1.     Goran Miraščić, predsjednik
2.     Haris Abaspahić, član
3.     Vjeko Domjan, član
4.     Alija Aljović, član
5.     Hajrudin Hadžimehanović, član
6.     Kenan Spahić, član
7.     Ljubiša Đapan, član

2.     Zadatak Komisije je da u roku od 90 dana, od dana donošenja ovog rješenja, utvrdi i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog dokumenta "Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012 -2014. godina".
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 377/2012
22. marta/ožujka 2012. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.