Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici održanoj 22.03.2012. godine, donosi


R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PRAVILNIKA O JEDINSTVENOM UREĐIVANJU I VOĐENJU BAZA PODATAKA GOTOVINSKIH NAKNADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izradu Pravilnika o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka gotovinskih naknada u Federaciji BiH na koje se ne uplaćuje doprinos, a na osnovu pribavljenih prijedloga kandidata ispred nadležnih ministar­stava u sastavu:

 

1.      Dobrica Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, predsjednik,
2.     Tomislav Pupić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,
3.     Esma Palić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,
4.     Adem Saćić, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član,
5.     Sabina Jusufović, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član,
6.      Edina Mačić, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-osiobodilačkog rata, član.

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da izradi Pravilnik kojim će se urediti: način na koji će se formirati jedinstvena elektronska baza podataka (u daljem tekstu: Jedinstvena baza podataka), način na koji će se prikupljati podaci, klasifikacija svih podataka u Jedinstvenoj bazi podataka, forma standardizovanih obrazaca za prikupljanje podataka i formati i izvještaja koji se gencrišu na osnovu prikupljenih podataka.

 

III

 

Rok za izvršenje zadataka iz tačke II ovog rješenja je 30 dana od dana donošenja Rješenja.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 354/2012
22. marta/ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.