Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 42. sjednici održanoj 22.03.2012. godine, donijela

 

 R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
AKCIONOG PLANA ZA REALIZACIJU PROJEKTA
"RAZVOJ TRGOVINE I DOMAĆEG TRŽIŠTA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE"

 

I

 

Imenuje se Radna grupa za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljem tekstu: Radna grupa), u sastavu:

1.     Mr. sc. Ivica Cvjetković, predsjednik - Federalno ministarstvo trgovine
2.     Dijana Bukovac, zamjenik predsjednika - Federalno ministarstvo trgovine
3.     Merima Maslo, član - Federalno ministarstvo trgovine
4.    Amra Vučijak, član – Federalno ministarstvo trgovine
5.    Đula Đnkić, član - Federalno ministarstvo trgovine
6.    Lela Glibo, član - Federalno ministarstvo trgovine
7.    Sanin Pačariz, član - Federalno ministarstvo pravde
8.    Čolić Mirsad, član - Federalno ministarstvo flnancija/finansija
9.    Stipe Šakić,  član - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10.  Amela Čatić, član - Federalno ministarstvo razvoja,
poduzetništva i obrta
11.  Elbisa Zagorččić, član - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
12.  Viktor Dadić, član - Federalno ministarstvo okoliša i turizma
13.  Sanela Jakubović, član -Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
14.  Rekić Meho, član - Federalno ministarstvo prostornog uređenja
15.  Gavran Jakov, član - Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
16.  Emir Pašić, član - Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH.

 

II

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I. ovog rješenja je izrada Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH" koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
Radna grupa će u roku od 60 dana sačiniti Akcioni plan sa defmisanim aktivnostima, ciljevima aktivnosti, nosiocima aktivnosti i rokovima za realizaciju tih aktivnosti. Potrebno je eksplicitno definisati ko je odgovoran za implementaciju pojedinih aktivnosti i na koji način će se pratiti realizacija tih aktivnosti. Akcioni plan će razmatrati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Poslove iz tačke II ovog rješenja Radna grupa će obavljati u toku radnog vremena, bez novčane naknade.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 353/2012
22. marta/ožujka 2012. Godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.