Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07 i 36/10), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a. povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o, Mostar, broj: 01-02.1.2-3566-1/11 od 17.02. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. Vlada Federacije BiH, na 41. sjednici održanoj 15.03.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

I.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 12-31-3722/11-24 od 11.11. 2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 165/2 k.o. Perin Han, njiva 3. klase u površini od 429 m2 (nastala od k.č. br. 165), Što po starom premjeru odgovara k.č. br. 330/24 k.o. Vraca, istog naziva, kulture i površine (nastala od k.č. br. 330/9), upisana u zk.ul. br.100 k.o. Vraca, zemljišno-knjižno vlasništvo Jozić Joze sin Stjepana sa I/l dijeia,
- k.č. br. 166/2 k.o. Perin Han, voćnjak 1. klase u površini od 854 m2 (nastala od k.č. br. 166), što po starom premjeru odgovara k.č, br. 332/16 k.o. Vraca, istog naziva, kulture i površine (nastala od k.č. br. 332/4), upisana u zk.ul. br. 119 k.o. Vraca, zemljišno-knjižno vlasništvo Krezić Ive sin Pere sa 7/30 dijela i drugih,
- k.č. br. 174/3 k.o. Perin Han, voćnjak 3. klase u površini od 51 m2 (nastala od k.č. br. 174/2), što po starom premjeru odgovara k.č.br. 330/35 k.o. Vraca, istog naziva, kulture i površine (nastala od k.č. br. 330/6), upisana u zk.ul. br. 880 k.o. Vraca, zemljišno-knjižno vlasništvo Jozić Vinka sin Stipe sa 3/10 dijela i drugih, a sve stvarno vlasništvo Jozić Mate sin Stjepana iz Zenice sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-179-2/2012
15. ožujka/marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.