Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-3566-1/11 od 17.02. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 41. sjednici održanoj 15.03.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 12-31-3722/11-52 od 08.12.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1154/2 k.o. Klopče, livada 3. klase u površini od 4m (nastala od k.č. br. 1154), što po starom premjeru odgovara k.č. br. 504/5 k.o. Klopče, istog naziva, kulture i površine (nastala od k.č. br. 504/1), upisana u zk. ul. br. 53 k.o. Klopče, zemljišno­knjižne vlasništvo Radić Milke kći Todora sa 1/3 dijela i drugih, a stvarno vlasništvo Kulačić Halida sin Huse iz Zenice sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1162/7 k.o. Klopče, njiva 4. klase u površini od 266 m2 (nastala od k.č. br. 1162/1), što po starom premjeru odgovara k.č. br. 502/22 k.o. Klopče, njiva u površini 266 m2 (nastala od k.č. br, 502/5), upisana u zk.ul. br. 2422 k.o. Klopče, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Kulačić Halida sin Huse iz Zenice sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretni­na Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-179-1/2012
15. ožujka/marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.