Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-3566-1/11 od 17.02.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 41. sjednici održanoj 15.03.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 12-31-3722/ll-57a od 23.12.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1153/2 k.o. Klopče, njiva 5. klase n površini od 2911 m2 i njiva 6. klase u površini od 4734 m2 (ukupne površine 7645 m ), što po starom premjeru odgovara k.č. br. 502/3 k.o. Klopče, njiva u površini 7645 m2, upisana u zk.nl. br. 2207 k.o. Klopče, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić Marka sin Đorđa sa 1/1 dijela,
- k.č. br. 1152/2 k.o, Klopče, šuma 3. klase u površini od 263 m2, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 502/26 k.o. Klopče, istog naziva, kulture i površine, upisana u zk.ul. br. 2207 k.o. Klopče, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić Marka sin Đorđa sa l/I. dijela, a sve stvarno vlasništvo Radić Vlade sin Marka iz Zenice sa 1/3 dijela, Radić Ratka sin Marka iz Zenice sa 1/3 dijela, Radić Nedeljka sin Mlađana iz Bijeljine sa 1/12 dijela. Janković rod. Radić Branke kći Mlađana iz Bijeljine sa 1/12. dijela, Radić Mladenke kći Mlađana iz Bijeljine sa 1/12 dijela i Radić Mire sin Mlađana iz Bijeljine sa 1/12 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Zenica osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-179/2012
15. ožujka/marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.