Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici održanoj 15.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE
GRUPE ZA NASTAVAK AKTIVNOSTI NA REFORMI
INSTITUCIONALNOG TRETMANA MALOLJETNIKA
U SUKOBU SA ZAKONOM

 

I

 

U taćki I Rješenja o imenovanju Radne grupe za nastavak aktivnosti na reformi institucionalnog tretmana maloljetnika u sukobu sa zakonom ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), redni broj 7. i 9. mijenja se i glasi:
"7. Dževad Šuško", direktor, Javne ustanove Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo (Hum),
9. Miralem Duranović, inspektor za izvršenje krivičnih sankcija, Federalnog ministarstva pravde.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 318/2012
15. marta/ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premije
Nermin Nikšić, s. r.