Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici održanoj 15.03.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
J.U. FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije, u sastavu:

1.     Adnan Efendić, predsjednik
2.     Srđan Mikić, član
3.     Edita Kalajdžić, član
4.     Helena Jurković, član
5.     Danko Rašeta, član.

 

II

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, te donese i usvoji Poslovnik o radu Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora J.U. Federalne novinske agencije.

 

III

 

Komisija je dužna sve kandidate koji su ušli u uži izbor pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

IV

 

Predsjedniku i članovima Komisije pripada pravo na naknadu, čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07 i 6/08).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 303/2012
15. marta/ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.