Temeljem članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine, do­nosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA IZRADU INFORMACIJE SA
PRIJEDLOGOM RASPODJELE POKRETNE IMOVINE
PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA
OBRANE I NAČINOM RJEŠAVANJA VIŠKOVA
NERASPOREĐENE IMOVINE

 

I

 

U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o ime­novanju Povjerenstva za izradu informacije sa prijedlogom ras­podjele pokretne imovine bivšeg Federalnog ministarstva obra­ne i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine ("Slu­žbene novine Federacije BiH", broj 80/11), u točki I pod red­nim brojem 7. rijeci "Halil Burić", zamjenjuju se riječima "Džemal Bašić".

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 256/2012
07. ožujka 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.