Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici održanoj 07.03. 2012. godine, do­nosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE
ZA IZRADU INFORMACIJE SA PRIJEDLOGOM
RASPODJELE POKRETNE IMOVINE PRIJAŠNJEG
FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE I
NAČINOM RJEŠAVAN JA VIŠKOVA
NERASPOREĐENE IMOVINE

 

I

 

U Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o ime­novanju Komisije za izradu informacije sa prijedlogom raspo­djele pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva od­brane i načinom rješavanja viškova neraspoređene imovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), u tački I pod rednim brojem 7. riječi "Halil Burić", zamjenjuju se riječima "Džemal Bašić".

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 256/2012
07. marta 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.