Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 32. sjednici, održanoj 05. 01.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

 

I

 

Za direktora Federalnog zavoda za statistiku privremeno se imenuje Hidajeta Bajramović.

 

II

 

Direktor Federalnog zavoda za statistiku iz tačke I ovog rješenja, imenuje se na period do 60 dana, počev od 10.01:2012. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 2/12
5. januara/siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.